Spoločenstvo modlitieb matiek

SJVS – Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca

Dielo Služobníkov vzniklo v roku 2008, ako stále rastúce zoskupenie laikov, rehoľníkov a kňazov. Najhlbšou modlitbou Služobníkov je odovzdanie všetkého, čo prichádza, Božiemu Srdcu ako obeta za kňazov s tým, že o všetko ostatné na čom záleží, sa bude starať Pán. Najhlbšou modlitbou je teda obeta. K osvedčeným formám modlitby patrí modlitba ruženca, deviatniky- novény a denné modlitby za kňazov. Jedenkrát v mesiaci hodinová adorácia pred Eucharistickým Kristom s rozjímaním, ktoré každý Služobník dostáva mailom, alebo poštou. Dvakrát do roka duchovné obnovy s možnosťou duchovných rozhovorov. Množstvo duchovných možnosti, púti na Velehrad, do Medžugoria, alebo na Bílu Vodu.

V našej farnosti toto spoločenstvo vzniklo v roku 2018 a je nás 18 členov.